SSCM is de grondlegger van veiligheidsgeïntegreerd ontwikkelen, ordenen en ontwerpen binnen het domein (externe) veiligheid. SSCM heeft hiertoe een ordeningsmodel ontwikkeld dat landelijk wordt toegepast bij projecten. Dit concept behandelt vragen zoals: hoe om te gaan met o.m. de functionele indeling van de ruimte tussen de transportas en de bebouwing of met welke eisen of met welke aspecten moet ruimtelijke ordening en / of rampenbestrijding rekening houden om (externe) veiligheid in een vroeg stadium mee te nemen in het (ontwerp)proces.

Opdrachtgever:
Ministerie van VROM

Jaar:
2007